• با توجه به تعطيلي دانشگاه از تاريخ 30 مردادماه تا 3 شهريورماه سال 1395، زمان شروع انتخاب واحد توسط دانشجويان به تاريخ 1395/6/6 تغيير پيدا نموده است. در زمان پايان انتخاب واحد تغييري ايجاد نگرديده است.
    با توجه به تعطيلي دانشگاه از تاريخ 30 مردادماه تا 3 شهريورماه سال 1395، زمان شروع انتخاب واحد توسط دانشجويان به تاريخ 1395/6/6 تغيير پيدا نموده است. در زمان پايان انتخاب واحد تغييري ايجاد نگرديده است.

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۴۸
۷۵۹۵
۷۵۹۶
۲۹۵۱۵۹