عکس سمت نام خانوادگی و نام شماره تلفن
 esmaeilnejad  کارشناس شورا ها
اسمعیل نژاد مریم 38806648
 jarahimoghadam کارشناس پذیرش و ثبت نام
جراحی مقدم زهرا
38806619
 zavari  کارشناس تحصیلات تکمیلی
زواری محمدابراهیم
38806652
soheili    کارشناس تحصیلات تکمیلی سهیلی رضا 38806656
 salehi bayegi رئیس اداره پذیرش و ثبت نام
صالحی بایگی سیدعلی 38806622
 sahafiyan   کارشناس تحصیلات تکمیلی صحافیان مهدی
38806617
 abedzade-k کارشناس شورای بررسی موارد خاص 
عابدزاده کیزوری راضیه 38806612
no pics ثبت اطلاعات دانشجویان عرب بالاجلینی حمیده
38806613
 abedzade-m  کارشناس پذیرش و ثبت نام عابدزاده مرضیه 38806621
 farokhpour  مسئول امور عمومی/مسئول بایگانی دانشجویی و نظام وظیفه
فرخ پور محمدرضا 38806650
 kamel moghadam1 کارشناس پذیرش و ثبت نام  کامل مقدم فضیلت 38806618
       

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۱۱
۶۷۸۳
۸۰۹۷
۸۷۸۷۳۹