کارشناسی و دکتری حرفه ای


بخش کارشناسی و دکتری حرفه ای ادراه پذیرش وثبت نام این مدیریت مسوولیت انجام  امورآموزشی دانشجویان اعم از: ثبت نام، امور مهمان؛ انتقال؛ تغییررشته، مشاوره وراهنمایی و... را که به تفکیک وتفصیل در بخش فرایندها قابل مشاهده می باشد برعهده دارند.

   شماره اتاق        نام ونام خانوادگی کارشناس     دانشکده های مربوط        شماره تلفن  
10 فضیلت کامل مقدم  کشاورزی – منابع طبیعی – علوم اداری – تربیت بدنی – الهیات  38806618
 10  زهرا جراحی مقدم  دامپزشکی– علوم پایه –  ادبیات – علوم تربیتی  38806619
 10  مرضیه  عابد زاده  علوم ریاضی – مهندسی – معماری  38806621

 

        


adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۳۰
۳۰
۸۴۷۰
۵۴۶۳۷۶