عکس سمت
نام خانوادگی و نام شماره تلفن
afshar
 
صدور گواهی موقت،تائیدیه تحصیلی و پاسخ به استعلامات 
افشار طرقی اشرف 38806633
asadolahiyan
 
بروزرسانی اطلاعات دانش آموختگان
اسدالهیان حق وردی حسن 38806651
bakhti  بروزرسانی اطلاعات دانش آموختگان  بختی حسن 38806628
hosenin بایگان
حسینی نیک سیداسماعیل
38806634
roshani
 
 مسئول بایگانی دانش آموختگان روشنی حسن 38806631
 sanei  صدور دانشنامه پایان تحصیلات و ریزنمرات صانعی مهری فائزه 38806636
talebi رئیس اداره امور دانش آموختگان
طالبی مهدی
38806640
 gholami k  صدور دانشنامه پایان تحصیلات و ریزنمرات غلامی کروج بتول 38806638
 ghorbani  صدور گواهی موقت،تائیدیه تحصیلی و پاسخ به استعلامات قربانی مریم 38806632
صدور گواهی موقت،تائیدیه تحصیلی و پاسخ به استعلامات 38806639
 no pics صدور دانشنامه پایان تحصیلات و ریزنمرات
نقوی امیر 38806627
 alashloo  صدور گواهی موقت،تائیدیه تحصیلی و پاسخ به استعلامات موسوی الاشلو سیدقربان 38806655

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۱۰۹
۴۸۰۴
۸۹۲۲
۵۳۶۳۵۰